Preguntes freqüents

Com puc accedir a les ajudes de la llei de dependència?

He complit l'edat de jubilació i no tinc dret a una pensió de la Seguretat Social, puc rebre una pensió no contributiva?

Estic aturat/ada, he esgotat totes les prestacions de l'INEM i no tinc cap altra font d'ingressos, què puc fer?

Què és la tele-assistència domiciliària? Com puc sol·licitar-la?

 

 

Com puc accedir a les ajudes de la llei de dependència?

Per accedir a les ajudes de la llei de dependència cal:

1. Sol·licitar la valoració de la situació de dependència que faran unes persones de la Conselleria de Benestar Social anant al domicili.

2. Una vegada feta la valoració, les treballadores socials encarregades faran un informe social.

3. Després de fer l'informe, la Conselleria de Benestar Social resoldrà la situació de dependència en grau i nivell.

4. Aquesta resolució és la que dóna accés a les ajudes que podran ser econòmiques o serveis d'atenció personal.


Veiem un exemple de cada cas:

AJUDA ECONÒMICA
Una persona que està sent cuidada per el seu fill pot rebre una ajuda econòmica i cotitzar a la seguretat social per eixe treball.

SERVEI D'ATENCIÓ PERSONAL
L'ajuda a domicili entraria en aquest cas. Una persona qualificada acudiria al domicili per ajudar a la persona depenent en allò que necessite, neteja, aseig personal, compres i preparació d'aliments, etc..

On acudir?

1. A L'EQUIP MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Les Treballadores Socials de l’Equip Municipal d'Atenció a la Dependència, Yolanda Castelló, Angels Alberola i Mavi Bertomeu, els atendran gustosament.

Mancomunitat de Municipis de la Safor
Avda. Republica Argentina, 28, 5º. Gandia
Telèfon 96 296 50 03. Ext. 41
Dimarts a divendres de 9 a 13 h.

2. ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS (per iniciar els tràmits)
TELEFON D’INFORMACIÓ D’EXPEDIENTS: 900 100 880.
Informació de la part del procediment en la que es troba l’expedient consultat.

WEB: todoloquenecesites.com


Qui es pot acollir?

Persones majors o discapacitats que necessiten l’ajuda d’una tercera persona per a les activitats bàsiques de la vida diària.

Procès de reconeixement de la dependència

1. Sol·licitud(en els Serveis d’Atenció a la Dependència de la zona preferentment, sinó en els Serveis Socials, centres de salut, oficines PROP, etc...)
2. Valoració
-  Es Traslladaran els valoradors al domicili per a la baremació del grau de dependència.
- Els Treballadors Socials dels Servei d’Atenció a la Dependència de la zona realitzaran un informe social al domicili del beneficiari.
3. Resolucio dependència:especificant grau i nivell.
4. Proposta de Pla Individual d’Atenció (PIA):Des de Conselleria de Benestar Social, enviaran al sol·licitant una proposta dels serveis i les prestacions adients a la seva situació a través del Servei d’Atenció a la Dependència.
5. Negociació:Negociació amb els sol·licitants i/o familiars del sol·licitant sobre els serveis i/o les prestacions concretes.
6. Resolució del PIA:Conselleria dictarà resolució definitiva amb els serveis i/o prestacions aprobades.

La sol·licitud inicial a la que s’ha d’adjuntar l’Informe de Salut es enviada a València, on es fa un triatge dels expedients que es consideren de grau III, II o grau I, en funció, sobretot, d’aquest. Per això considerem important destacar la rellevància d’aquest informe.
 
Seria convenient que en el mateix es done a conèixer, a més del diagnòstic clínic, la situació actual de la persona sol·licitant, especificant:
a. Dependència d’una altra persona per a les activitats bàsiques de la vida diària,
b. si pot deambular amb normalitat,
c. continència o incontinència,
d. si existeix algun membre afectat,
e. en cas de ACV, existència o no d’un deteriorament cognitiu.

L’informe metge serà el determinat per la Conselleria per al reconeixement de dependència, complimentat correctament amb les dades personals del sol·licitant i amb el segell del metge de familia. Això no lleva que es puguen adjuntar altres informes mèdics.


Catàleg de prestacions i serveis

SERVEIS
- Prevenció i de Promoció de l’Autonomia Personal (encara per desenvolupar),
- Teleassistència,
- Ajuda a Domicili,
- Centre de Dia,
- Centre de Nit,
- Atenció Residencial.

PRESTACIONS ECONÓMIQUES
- Prestació econòmica per a cures de l’entorn familiar,
- Prestació econòmica d’assistència personal,
- Prestació econòmica vinculada a un servei.

Aquests serveis i prestacions són els que figuren a la llei 39/2006, però cal tenir en compte que existeix una normativa d’intensitats i compatibilitats dels serveis i prestacions que condiciona l’accés a aquests en cada cas. A més cal analitzar, en cada cas quins serveis i prestacions són els adients i possibles.

En l’atenció a les persones dependents la coordinació entre Serveis Sanitaris i Socials serà necessària per a una atenció integral a la persona.

He complit l'edat de jubilació i no tinc dret a una pensió de la Seguretat Social, puc rebre una pensió no contributiva?


Poden ser beneficiaris de la Pensió No Contributiva (PNC) de Jubilació els ciutadans espanyols i nacionals d'altres països, amb residència legal a Espanya que complixen els següents requisits:

1.- Si visc sòl i no tinc ingressos anuals superiors a 4,708,62€

a) Si convisc amb el cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:
NÚM. de convivents = 2 8.004,65 €/any
NÚM. de convivents = 3 11.300,68 €/any
NÚM. de convivents = 4 14.596,71 €/any

b) Si convisc amb pares o fills:
NÚM. de convivents = 2 20.011,63 €/any
NÚM. de convivents = 3 28.251,70 €/any
NÚM. de convivents = 4 36.491,78 €/any

2.- Si tinc seixanta-cinc o més anys.

3.- Residència: si fa més de deu anys que visc en territori espanyol de forma legal.

Què s'ha de presentar?

-  Imprés de sol·licitud.
- Certificat de residència expedit pel seu Ajuntament en què s'acredite, com a mínim, deu anys de residència en territori espanyol, dels quals dos hauran de ser anteriors a la sol·licitud.
- Certificat d'empadronament familiar o col·lectiu o certificat de convivència, ambdós expedits pel seu Ajuntament en el qual consten les persones que viuen en el domicili del sol·licitant.
- Certificat de pensions del sol·licitant expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Certificat de la pensió que cobre el cònjuge del sol·licitant expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Certificació del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, només en el cas que es posseïsquen finques rústiques o urbanes.
- Dades bancàries a nom del sol·licitant on desitge que se li ingresse la pensió.
- Justificació dels ingressos dels membres familiars majors de 16 anys aportant la documentació següent:
- Certificat de vida laboral de tots els membres familiars majors de 16 anys (han de demanar-lo en la Tresoreria de la Seguretat Social).
- Nòmina actualitzada (en cas d'estar treballant per compte d'altri).
- Certificat d'ingressos expedit per l'oficina de l'INEM, en cas de trobar-se en la desocupació.
- Fotocòpia de la matrícula, en el cas que algun membre de la unitat familiar es trobe estudiant.
- Última declaració de la renda o certificat negatiu expedit per Hisenda en tots els casos i encara que s'aporten un altre tipus d'ingressos.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat econòmica de convivència. Si hi ha menors d'edat, fotocòpia del Llibre de Família.
- Fotocòpia de qualificació de minusvalidesa (en el cas de posseir-la).


On acudir?

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- Als Serveis Socials Municipals

Estic aturat/ada, he esgotat totes les prestacions de l'INEM i no tinc cap altra font d'ingressos, què puc fer?

Qué ès?

Pot sol·licitar la renda garantida de ciutadania. Es tracta d'una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de manera activa la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d'igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol membre de la unitat familiar que complisca els requisits següents requisits:

- Tots els membres de la unitat familiar o de convivència, inclosos els titulars, en els quals concórreguen necessàriament les circumstàncies següents:

a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Els nacionals d'altres països tindran dret a la renda garantida en igualtat de condicions que els espanyols i els nacionals de qualsevol país de la Unió Europea, sempre que tots els membres que donen dret als beneficis a què es referix la present Llei acrediten la seua residència legal en la Comunitat Valenciana, en els termes establits en la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, reformada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i la seua normativa de desplegament.

b) Haver estat empadronats en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, almenys durant vint-i-quatre mesos ininterrompudament i immediatament anteriors a la sol·licitud.

c) Conviure en un llar independent o assimilat. En cas de privació de llibertat de la persona titular podrà percebre's la renda garantida de ciutadania, sempre que els beneficiaris complisquen els requisits i es mantinga un pla d'inserció específic per a ells. La prestació podrà ser abonada a un altre dels membres de la unitat familiar o de convivència.

d) No disposar, a pesar de procurar obtindre, dels mitjans econòmics necessaris per a mantindre una adequada qualitat de vida. Es consideraran en esta situació les unitats familiars o de convivència que no obtinguen uns ingressos superiors a la prestació econòmica de la renda garantida amb els increments familiars que correspongueren, computada d'acord amb les regles de l'article 20 de la llei que regula la renda garantida.

e) Acreditar que s'han sol·licitat prèviament, dels organismes corresponents, les pensions i/o prestacions a què tinguen dret.

f) Subscriure el pla d'inserció que s'establisca i col·laboren en el seu establiment.

g) Sol·licitar la participació i admissió en els programes d'inserció o capacitació laboral que establisquen tant el SERVEF com el Ministeri de Treball i Afers Socials, quan així ho establisca el Pla d'inserció laboral.

h) Que cap destinatari haja causat baixa voluntària no justificada en el seu treball, ja siga per compte propi o aliena, dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania.

i) No incórrer els destinataris en alguna de les incompatibilitats descrites en l'article 18 de la Llei 9/2007 de 12 de març, que regula la renda garantida.

Titulars

Podran ser titulars de la prestació que establix la renda garantida de ciutadania tots aquelles persones que tinguen una edat igual o superior a 25 anys i inferior a 65 anys.
Sense perjuí de l'anterior, també podran ser titulars aquells menors de 25 anys, inclosos els menors d'edat legalment emancipats, que complisquen els requisits com a destinataris anterior i acrediten tindre a càrrec seu altres menors d'edat o discapacitats.
També podran ser titulars aquells menors de 25 anys i majors de 18 anys, que complisquen els requisits com a destinataris, i hagen estat subjectes en la Comunitat Valenciana, en els dos anys anteriors a la sol·licitud, al sistema de protecció, i al sistema judicial de reforma

Quantia

Import màxim:

- L'import màxim de la prestació per a un únic titular serà del 62% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'exercici que corresponga.
Si existix més d'un titular, la quantia anterior s'incrementarà en un 5% de l'IPREM per al segon membre en la unitat familiar o de convivència, i en un 3% per a cada un del tercer i següents membres d'esta unitat.

- Per a calcular l'import mensual màxim a concedir es dividirà per dotze el total anual Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) que incloga pagues extraordinàries. En cap cas l'import total concedit superarà l'IPREM.

- Amb este fi, es tindrà en compte la taula següent:
. Només el titular: 62% Percentatge IPREM
. 2 Destinataris: 67% Percentatge IPREM
. 3 Destinataris : 70% Percentatge IPREM
. 4 Destinataris: 73% Percentatge IPREM
. 5 Destinataris: 76% Percentatge IPREM
. 6 Destinataris: 79% Percentatge IPREM
. 7 Destinataris: 82% Percentatge IPREM
. 8 Destinataris: 85% Percentatge IPREM
. 9 Destinataris: 88% Percentatge IPREM
. 10 Destinataris: 91% Percentatge IPREM
. 11 Destinataris: 94% Percentatge IPREM
. 12 Destinataris: 97% Percentatge IPREM
. 13 Destinataris: 100% Percentatge IPREM


Import mínim:
- Quan es complisquen els requisits per a accedir a la prestació, l'import mínim a concedir serà de 30,00 euros mensuals.

Quanties que han de descomptar-se de l'import màxim de la Renda Garantida:

- De l'import màxim de la prestació hauran de descomptar-se els ingressos de la unitat familiar, d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei 9/2007, de 12 de març, i en la disposició addicional tercera del Decret 93/2008, de 4 de juliol pels quals es regula esta prestació.
- En tot cas, es tindrà en compte una franquícia de 90 euros per als ingressos que tinga la unitat familiar, que s'acumularan a la resta d'ingressos no computables per al càlcul de la prestació.

On acudir?

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- Als Serveis Socials Municipals

Què és la tele-assistència domiciliària? Com puc sol·licitar-la?

Qué ès?

És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d'emergència, i amb sols polsar un botó del dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un centre atés per personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.
Aquest servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Objectius

Oferir seguretat i tranquil·litat a les persones majors que viuen soles o passen gran part del dia sense cap companyia i són susceptibles de trobar-se en situació de risc.

Contribuir que les persones més vulnerables romanguen en el seu medi habitual, tot facilitant el contacte amb el seu entorn sociofamiliar.

Assegurar la intervenció immediata en casos necessaris de crisi personal, social o mèdica, prestada per professionals especialitzats.

Documentació necessària

- Fotocòpia del carnet d’identitat
- Fotocòpia de la targeta d’assistència sanitària (SIP)
- Certificat d’empadronament i convivència (Ajuntament)
- Fotocòpia del certificat de les pensions (full revalorització o, en cas de pèrdua, acudir a l’INSS, c/ Plus Ultra, 32. Gandia)
- Fotocòpia de l’ultima declaració de l’IRPF o Certificat negatiu en cas de no presentar-la (demanar a l’oficina d’Hisenda)
- Noms, adreces i telèfons de les persones a qui avisar en cas d’emergència, indicant si tenen clau del domicili (fills, veïns, …)
- Informe metge (se li facilitarà al centre de salut corresponent)

Aquesta documentació es refereix a totes les persones que s'hagen de beneficiar del servei i que convisquen al mateix domicili.

En cas que convisquen amb altres familiars que no vagen a incloure's al servei, hauran d'aportar únicament la fotocòpia del carnet d'identitat.

Requisits

Persones majors de 60 anys que viuen a soles i es troben en situació de risc, o matrimonis en què els dos membres presenten dificultats objectives.

Serveis

Des del Centre d'Atenció es mobilitzen els recursos per a solucionar el problema que planteja l'usuari i poder atendre l'emergència. En aquest centre disposen de la informació de l'usuari relativa al centre de salut que li correspon, als familiars a qui s'haja d'avisar, telèfon de la policia local, ...

Impressos

(buscar en dival.es)

On acudir?

Als Serveis Socials Municipals