Tràmits

Discapacitats

Tercera edat

Dona

Familia i menors

Altres

 

 

 

 

 

Discapacitats

- Sol·licitud de plaça en centre específic: Centre Ocupacional, Centre de Dia, Vivendes Tutelades, Residència, CRIS (malalts mentals)

- Reconeixement del grau de la minusvalidesa: La qualificació dels grau de la minusvalidesa permet l'accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics otorguen

- Prestacions econòmiques individualitzades (PEI) per desenvolupament personal:

             - Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar.
             - Ajudes tècniques i productes de suport
             - Ajudes per a l'adaptació de vehicles
             - Ajudes al transport

- Prestacions econòmiques individualitzades per a l'atenció especialitzada en centres residencials: Es tracta d'ajudes econòmiques complementàries per a l'atenció especialitzada que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per atendre les necessitats del sol.licitant que requereix de l'atenció assistencial en centre.

- Pensions no contributives per Invalidesa. Poden ser beneficiaris de la PNC d'Invalidesa els ciutadans espanyols i nacionals d'altres països, amb residència legal a Espanya que complisquen els següents.

Requisits

1. No tindre ingressos suficients

Hi ha carència quan les rendes o ingressos de què es dispose, en còmput anual per al 2009, siguen inferiors a 4.708,62 € anuals.
No obstant això, si són inferiors a 4.708,62 € anuals i es conviu amb familiars, únicament es complix el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seua Unitat Econòmica de Convivència, siguen inferiors a les quanties que es recullen a continuació; estes quanties es veuran incrementades en els casos en què es causa dret al complement del 50% de la pensió:

a) Convivència només amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:

NÚM. de convivents = 2 8.004,65 €/any
NÚM. de convivents = 3 11.300,68 €/any
NÚM. de convivents = 4 14.596,71 €/any

b) Si entre els parents consanguinis amb què conviu es troba algun dels seus pares o fills:

NÚM. de convivents = 2 20.011,63 €/any
NÚM. de convivents = 3 28.251,70 €/any
NÚM. de convivents = 4 36.491,78 €/any

2. Específics de la pròpia Pensió no Contributiva d'Invalidesa

a) Edat: Tindre díhuit o més anys i menys de seixanta-cinc.
b) Residència: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dels quals dos han de ser consecutivament i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
c) Discapacitat: Grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.

El dret a Pensió no Contributiva d'Invalidesa no impedix l'exercici d'aquelles activitats laborals, siguen o no lucratives, compatibles amb la discapacitat del pensionista i que no representen un canvi en la seua capacitat real per al treball.

La Pensió no Contributiva d'Invalidesa és incompatible amb la PNC de Jubilació, amb les Pensions Assistencials (PAS) i amb els Subsidis de Garantia d'Ingressos Mínims i per Ajuda de Tercera Persona de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), com també amb la condició de causant de l'Assignació Familiar per Fill a Càrrec amb Discapacitat

Tercera edat- Sol·licitud de plaça en centre residencial o de dia
- Servei d'ajuda a domicili
- Ajudes econòmiques per atenció d'ancians dependents
- Servei de tele-assistència domiciliària.
- Programa « Menjar a casa »
- Pensions no contributives per jubilació
- Activitats i recursos d'oci per a pensionistes i jubilats : termalisme social, vacances, targetes de transport i targetes culturals.

 

Dona


- Sol·licitud ingrés en centre per a dones
- Sol·licitud de tele-assistència mòvil per a dones víctimes de la violència de gènere.

 

Familia i menors


- Prestacions econòmiques individuals per acolliment de menors
- Sol·licituds d'acolliment familiar
- Ajudes econòmiques del programa d'emergència social
- Prestacions econòmiques reglades (PER)
- Títol de família nombrosa
- Ajudes econòmiques per part múltiple


 

Altres

- Targeta d'assistència sanitària