JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL DE BELLREGUARD

Què és el Jutjat de Pau?

El Jutjat de Pau de Bellreguard té com a principal funció la d'apropar la Justícia al ciutadà, per tal de simplificar diversos tràmits, dins del seu marc de competències, que qualsevol veí del municipi tinga que realitzar.

El seu ámbit d'actuació és el municipal i busca que els conflictes sotmesos a la seua competència siguen solucionats per mitjà de conciliació entre les parts, segons regles d'equitat o d’acord amb els costums.

Entre les competències del Jutjat de Pau estan la tramitació de matrimonis Civils, Actes de conciliació, Juís Verbals, etc., així com també dóna el servei de notificació de citacions, sentències, providències, autos, etc., provinents d'aquest Jutjat o d'altres de Primera Instància i Instrucció de tot el país.

Què és el Registre Civil?

El registre civil és un registre públic, encara que hi ha casos de publicitat restringida. Depén del ministeri de justícia i la publicitat es materialitza a través de l’expedició de certificacions o per examen dels seus arxius amb les autoritzacions pertinents.

El registre civil té com a objectiu la inscripció, arxiu, custòdia, correcció, actualització, certificació dels actes i fets relatius a l'esta civil de les persones naturals i altres que les lleis li encomanen per tal de proporcionar una versió oficial i permanent sobre naixements, matrimonis, defuncions, emancipacions, filiacions, reconeixements, adopcions i tota altra figura que la legislació nacional haja aprovat.

El registre civil de Bellreguard es compon de tres seccions:
         1.  La primera relativa a les inscripcions de naixement.
         2.  La segona relativa a inscripcions de matrimonis.
                    - En forma religiosa per mitjà de Certificació
                    - En forma Civil previ expedient instruït
         3. La tercera relativa a les inscripcions de defunció.

A més de la competència a inscriure naixements, matrimonis i defuncions, el Registre Civil pot expedir certificats de fe de vida i estat.

També practica auxili registral amb altres Registres Civils de tota Espanya.