Els alumnes interessats en participar en el programa ‘Espavila’t’, impulsat per la Regidoria de Participació en col·laboració amb l’institut, poden inscriure’s fins el 5 de desembre.

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Bellreguard, junt amb la Regidoria de Participació Ciutadana, desenvolupa el projecte ‘Espavila’t’ en l’IES Joan Fuster, que té com a objectiu el foment de la participació de l’alumnat en els assumptes propis de l’insitut i del municipi. Dins d’eixe programa, una figura clau és la dels corresponsals.

‘Espavila’t’ enceta ara la campanya per a la designació de corresponsals. Es convoquen tres figures: un corresponsal del segon cicle d’ESO, un altre de Batxillerat i un tercer de Cicles Foramtius. El requisit per a participar és ser alumnes de l’IES Joan Fuster de Bellreguard i estar empadronats al municipi de Bellreguard.

El termini per a les inscripcions està obert des del 22 de novembre i fins el 5 de desembre. Les bases es poden consultar en la Llar Juvenil, i es reprodueixen també a continuació:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I ADJUDICACIÓ DE TRES PLACES DE CORRESPONSALS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD EN L’IES JOAN FUSTER

1..-OBJECTE

L’Ajuntament Bellreguard convoca 3 persones per participar en el projecte de Joves Corresponsals que desenvolupa i es porta a terme per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Bellreguard. Aquest projecte té com a objectiu estimular la participació dels/les joves estudiants, així com fomentar la participació dins dels centres educatius i al municipi en general. És una eina per fomentar i promoure la implicació del jovent als àmbits que els afecten directament en el seu dia a dia.

2.- DESTINATARIS

Els corresponsals han de ser alumnes de l’IES Joan Fuster de Bellreguard, empadronats en la data de publicació de la present convocatòria, al municipi de Bellreguard.

Les tasques, drets i responsabilitats dels corresponsals tenen caràcter individual.

3.- NOMBRE DE CORRESPONSALS QUE ES CONVOQUEN

Es convoquen 3 figures de corresponsals per a joves de l’IES Joan Fuster de Bellreguard.. El nombre de corresponsals serà el següent:

– 1 corresponsal del segon cicle d’ESO.

– 1 corresponsal de Batxillerat.

– 1 corresponsal de cicles formatius.

4.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Podran ser corresponsals els joves de l’IES Joan Fuster que complisquen els requisits següents:

– Cursar 3r o 4t d’ESO, 1r o 2n de Batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà o superior al present curs escolar 2018-2019 en l’IES Joan Fuster de Bellreguard.

– Tenir disponibilitat horària d’un mínim de 4 hores setmanals fixes per desenvolupar la tasca de corresponsal i la flexibilitat per dedicar més hores en moments puntuals quan els projectes concrets que sorgisquen del programa així ho requerisquen.

– Subscriure, en cas de ser seleccionats, el compromís de les tasques a exercir i el coneixement de les mesures establertes en cas d’incompliment

5.- FUNCIONS I OBLIGACIONS DELS CORRESPONSALS

– Mantindre i atendre presencialment el punt d’atenció dels corresponsals durant un mínim d’una hora a la setmana (en data i horari fixes, preferentment en dimarts), per a respondre a les consultes de l’alumnat.

– Elaborar els mitjans de difusió necessaris i cooperar amb els que ja existeixen per a assegurar que els joves del seu entorn coneguen de la existència del punt d’atenció dels corresponsals, la Llar Juvenil, la Casa de Joventut i dels recursos que tenen als seu abast.

– Participar de la formació que la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Bellreguard oferirà en matèria de participació, voluntariat i dinamització de la informació per als/les joves.

– Sol·licitar i traspassar als/les alumnes dels centres tota aquella informació que s’elabore des del punt d’atenció dels corresponsals i la Llar Juvenil de Bellreguard.

– Actualitzar les cartelleres del punt d’atenció dels corresponsals.

– Informar a la comunitat educativa i als/les delegades de l’IES Joan Fuster de les campanyes i/o activitats que s’organitzen des de la Casa de Joventut i la Llar Juvenil de Bellreguard.

– Participar de les campanyes i projectes que es posen en marxa des de la Llar Juvenil de Bellreguard.

– Participar en les reunions setmanals de coordinació, seguiment i avaluació amb les persones designades per la Llar Juvenil de Bellreguard.

– Canalitzar i elaborar propostes d’activitats per desenvolupar tan al centre com al municipi.

– Detectar necessitats dels/les joves i transmetre-les a la Llar Juvenil de Bellreguard.

– Mostrar una actitud dinàmica i propositiva durant tot el procés.

– Presentar una memòria final de les tasques realitzades al final del curs.

6.- L’IES JOAN FUSTER DE BELLREGUARD

L’IES Joan Fuster de Bellreguard, amb acord amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Bellreguard:

– Cedirà un tauler informatiu per a ús exclusiu dels corresponsals, situat en un lloc visible per a l’alumnat del centre.

– Facilitarà un lloc on els corresponsals puguen guardar la informació i els materials.

– Posarà a disposició dels corresponsals d’un lloc fixe, de trànsit habitual i fàcil accés, on puguen instal·lar, durant dos hores a la setmana, el punt d’atenció.

– Col·laborarà en el procés d’avaluació del servei, contestant als qüestionaris que elabore la Llar Juvenil de Bellreguard.

– Recolzarà els corresponsals en la difusió de la informació juvenil.

– Permetrà l’ús internet als corresponsals, per a poder introduir o buscar informació, així com de qualsevol altres mitjans de difusió que posseïsca el centre.

-Inclourà les activitats dels corresponsals en el marc de les activitats escolars i extraescolars del centre educatiu.

– Designarà una persona del centre (preferentment la orientadora) que realitze la tasca de tutor del jove que gestiona el punt d’atenció i de suport i seguiment del seu funcionament.

– Permetrà l’ús de determinats recursos del centre, sota la supervisió de la persona responsable, que faciliten les tasques de gestió del punt d’atenció: material d’oficina, telèfon, fotocopiadora, ordinador i internet.

7.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD:

L’Ajuntament de Bellreguard es compromet a:

– Dotar al punt d’atenció dels corresponsals del material informatiu necessari.

– Disposar setmanalment la informació necessària per a l’actualització del tauler informatiu.

– Assessorar tècnicament els corresponsals i col·laborar amb ells.

– Elaborar les bases de la convocatòria per als corresponsals.

– Abonar la quantitat destinada a les beques-ajuda dels corresponsals.

– Oferir i dinamitzar el curs de formació.

– Acompanyar en tot moment el o la jove corresponsal per mitjà de coordinacions setmanals.

– Donar resposta a les demandes dels o les joves recollides pel corresponsal.

8.- IMPORT DE LA BECA-AJUDA

Els corresponsals rebran una beca-ajuda per valor de 150,00€, el pagament de la qual s’efectuarà en una entrega a finals del projecte, en el tercer trimestre del curs acadèmic.

Amb aquesta beca-ajuda es vol contribuir a pagar les despeses que els corresponsals poden tenir per realitzar la seua tasca, tot i que no caldrà demostrar-ho. En cap cas els corresponsals tindran cap relació laboral amb l’Ajuntament de Bellreguard, doncs només seran beneficiaris d’aquesta beca-ajuda pel concepte de corresponsals.

9.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Per sol·licitar l’ajut cal presentar obligatòriament la documentació següent:

Obligatòriament s’haurà de presentar:

– Imprès de sol·licitud de participar en el programa

– Currículum Vitae

– Fotocòpia del DNI

– Certificat com a que es troba matriculat a l’IES Joan Fuster de Bellreguard

– Explica’ns amb un vídeo de presentació de dos minuts o amb una xicoteta redacció explicant qui eres? i per què creus que hauries de guanyar-te una de les beques

Facultativament, es podrà presentar:

– Acreditació de ser o haver estat delegat/delegada de la classe.

– Acreditació de ser o haver estat mediador/mediadora a l’IES Joan Fuster de Bellreguard.

– Acreditació de ser o haver estat cibertutor/cibertutora a l’IES Joan Fuster de Bellreguard.

– Acreditació d’haver participat en el projecte «Germà Gran» a l’IES Joan Fuster de Bellreguard.

– Acreditació d’experiència en el món associatiu i voluntariat.

– Acreditació d’haver participat en activitats organitzades per la Llar Juvenil de Bellreguard.

– Acreditació d’haver format part del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard.

10.- CONVOCATÒRIA

La convocatòria per al procés de selecció dels i les corresponsals es difondrà als taulers informatius de l’IES Joan Fuster de Bellreguard, la Llar Juvenil de Bellreguard i l’Ajuntament de Bellreguard, així com als perfils d’informació oficials en les xarxes socials de la Llar Juvenil de Bellreguard i l’Ajuntament de Bellreguard.

11.- SELECCIÓ I DOCUMENTACIÓ

La selecció es realitzarà en una primera fase a partir de la valoració de l’experiència que es pugui tenir en l’àmbit de la dinamització juvenil (pertànyer a una associació, col·laboració activa en les activitats del centre…) i amb un procés de selecció conjunt. El màxim de puntuació que podran rebre els i les candidates a corresponsal serà de 12 punts, establerts de la següent forma:

– Ser o haver estat delegat/delegada de la classe: fins a 1 punt

– Ser o haver estat mediador/mediadora: fins 1 punt

– Ser o haver estat cibertutor/cibertutora: fins a 1 punt

– Haver participat del projecte «Germà Gran»: fins a 1 punt

– Acreditació d’experiència en el món associatiu i del voluntariat: fins a 2 punts

– Haver participat de les activitats de la Llar Juvenil de Bellreguard: fins a 2 punts

– Haver participat del Consell de Xiquetes i Xiquets: fins a 1 punt

– Participar en la convocatòria amb un video motivacional 2

– Participar en la convocatòria amb una redacció motivacional 1

Es crearà un llistat amb les 10 persones amb major puntuació, de les quals es seleccionaran a les 3 que hagen obtingut una major puntuació, quedant la resta en la llista de reserva, les quals poden passar a ser titulars en el cas de pèrdua de la condició de corresponsals. En el cas d’empat en la puntuació es desempatarà per sorteig.

12.- LLOC DE PRESENTACIÓ

Els impresos de sol·licitud de participació es lliuraran a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Bellreguard ubicada a la Llar Juvenil de Bellreguard. O al correu electrònic gemma.cij@gmail.com. L’horari serà de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 hores.

13.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de tota la documentació serà del 22 de novembre al 5 de desembre fins a les 20:00 hores.

14.- COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Es crearà una comissió de selecció que estarà formada per la Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Bellreguard, la orientadora de l’IES Joan Fuster de Bellreguard, la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Bellreguard i el/la president/a de la Junta de Delegades i Delegats de l’IES Joan Fuster de Bellreguard , les quals emetran l’informe que elevaran a l’Alcaldia. Les persones designades podran delegar-se en una persona substituta mitjançant instància adreçada a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Bellreguard.

15.- RESOLUCIÓ

La resolució de selecció de corresponsals es farà per l’Alcaldia i es farà pública el dia 14 de desembre. Els resultats es publicaran al tauler d’anuncis de la Llar Juvenil de Bellreguard i de l’IES Joan Fuster així com a la pàgina web de l’Ajuntament de Bellreguard.

16.- PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE CORRESPONSAL

El/la corresponsal pot perdre la seva condició en cas d’incompliment de les tasques a les qual es comprometa dur a terme, en cas de no justificar l’absència a les reunions setmanals o en cas de mostrar desinterès o falta d’implicació en el projecte. També la perdrà en el cas que deixe de cursar els estudis en el centre on és corresponsal.

La pèrdua de la condició de corresponsal es farà per decisió de l’òrgan que li ha atorgat, prèvia audiència de l’interessat/da.

En tot cas, comporta també la pèrdua del dret a percebre dietes de participació.

Davant del cas que algun/a corresponsal no realitze la seua comesa, amb un informe previ de la tècnic de joventut de l’Ajuntament de Bellreguard, l’ajuda podrà ser assignada a un altre/a alumne/a que figure, si és el cas, en la llista de reserva.

17.- ACCEPTACIÓ

La inscripció en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les presents bases.

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su visita por medio del análisis de sus hábitos de navegación. Si continua usando nuestra web consideraremos que acepta su uso. Puedes consultar en Más información

Cerrar