Període de pagament voluntari del 5 de febrer al 17 d’abril en el Santander, Bankia, CaixaBank i Cajamar.

EDICTE

 

Per Decret de l’Alcaldia de l’1 de febrer de 2018, s’han aprovat els padrons fiscals dels tributs que seguidament s’hi detallen:

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2018
TAXA RECOLLIDA DE FEM POBLE 2018

Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17 de desembre, General Tributària.

Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.

Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir del dia següent al de la finalització del període voluntari de pagament.

El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen:

BANCO DE SANTANDER / BANKIA / CAIXA BANC / CAJAMAR

El període i l’ horari de cobrament en voluntària, serà el següent:

PERÍODE Del 05/02/2018 al 17/04/2018
HORARI Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats col·laboradores (Sucursals detallades)

D’acord amb allò establert en els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: INGRÉS DIRECTE I ALTRES MITJANS ACCEPTATS PER L’ENTITAT COL,LABORADORA.

Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi.

Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.

Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i si s’escau,dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.

Bellreguard, 1 de febrer de 2018

L’ ALCALDE

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su visita por medio del análisis de sus hábitos de navegación. Si continua usando nuestra web consideraremos que acepta su uso. Puedes consultar en Más información

Cerrar