L’Ajuntament de Bellreguard ha obert el periode de pagament voluntari del servei d’aigua potable corresponent al quart trimestre de 2018, en atenció a allò disposat en la Llei General Tributària i per al cas d’aquelles persones que no tinguen domiciliats aquests tributs. El termini per a fer efectiu el pagament acaba el 6 de maig.

 EDICTE

Per Decret de l’Alcaldia del 1 de desembre de 2019, es va aprovar el padró fiscal del  tribut que seguidament s’hi detalla:
AIGUA POTABLE 4T TRIMESTRE 2018
Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17 de desembre,  General Tributària. Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.
Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se  de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir del dia següent al de la finalització del període voluntari de pagament.
El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen:
BANCO SANTANDER BANKIA          LA CAIXA     CAJAMAR
  El període i l’ horari  de cobrament en voluntària, serà el següent:
PERIODE
Inici    04/03/2019          Final  06/05/2019
HORARI
Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats col·laboradores (Sucursals detallades)
D’acord amb allò establert en els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: INGRÉS DIRECTE I  ALTRES MITJANS ACCEPTATS PER L’ENTITAT  COL·LABORADORA.
Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi.
Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.
Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina  la meritació del recàrrec de constrenyiment i si s’escau,dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.
Bellreguard, 1 de març  de 2019
   L’ALCALDE

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su visita por medio del análisis de sus hábitos de navegación. Si continua usando nuestra web consideraremos que acepta su uso. Puedes consultar en Más información

Cerrar