L’Ajuntament de Bellreguard ha aprovat els padrons fiscals de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la taxa de recollida del fem per a l’any 2020, i ha obert el termini per al pagament en voluntària dels mateixos, entre el 10 de febrer i el 21 d’abril. Tota la informació, en l’edicte dictat per l’alcalde, Àlex Ruiz, que es reprodueix a continuació:

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 002_2020  DEL 10 DE FEBRER DEL 2020 SOBRE APROVACIÓ PADRONS FISCALS 1R PERÍODE DE RECAPTACIÓ 2020

EXP 002/2020

Vist els padrons fiscals que seguidament s’hi detallen:

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2020
TAXA RECOLLIDA DE FEM POBLE 2020

Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17 de desembre,  General Tributària.

Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.

Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se  de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir del dia següent al de la finalització del període voluntari de pagament.

Per tot el que precedeix, RESOLC:

PRIMER. Donar aprovació als padrons fiscals que seguidament s’hi detallen:

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2020 190.940,25 €
TAXA RECOLLIDA DE FEM POBLE 2020 78.634,03 €
TOTAL 269.574,28 €

SEGON. El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen:           

BANCO SANTANDER
BANKIA
CAIXABANK
CAJAMAR

TERCER. El període i l’horari  de cobrament en voluntària, serà el següent:

PERÍODE Inici    10/02/2020          Final      21/04/2020
HORARI Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats col·laboradores (Sucursals detallades)

QUART. Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi, d’acord amb les normes assenyalades a l’article 90 del Reglament General de Recaptació.

CINQUÉ. Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.

Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació  del recàrrec de constrenyiment i si s’escau,dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.

Bellreguard, a la data de la signatura electrònica

                                                                                   Davant meu,

L’alcalde                                                                    La secretaria

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su visita por medio del análisis de sus hábitos de navegación. Si continua usando nuestra web consideraremos que acepta su uso. Puedes consultar en Más información

Cerrar