L’Ajuntament ha aprovat, per decret d’Alcaldia, el padró fiscal del tribut corresponent al primer trimestre de l’any 2023 del servei d’aigua potable. El termini per al pagament voluntari està ja obert, fins al 10 de juny, en els termes que hi figuren al següent edicte:

ANUNCI

Per Decret de l’Alcaldia s’han aprovat els padrons fiscals dels tributs que seguidament es detallen:

AIGUA 1R TRIMESTRE 2023

Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17 de desembre, General Tributària.

Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquest en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el qual els interessats podran examinar el padró.

Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir de l’endemà al de la finalització del període voluntari de pagament.

El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen: Banco de Santander / Caixabank / Cajamar / Caixa Popular / Seu electrònica portal tributari

El període i l’horari de cobrament en voluntària, serà el següent:


⦁ Inici 04/04/2023
⦁ Final 10/06/2023

D’acord amb el que estableixen els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: ingrés directe i altres mitjans acceptats per l’entitat col·laboradora.

Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi.

Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.

Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i si s’escau, dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.

Bellreguard, a 23 de març de 2023. —L’alcalde, Joan Marco i Pastor

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i optimitzar la vostra visita per mitjà de l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continua usant la nostra web considerarem que n'accepta l'ús. Pots consultar en Més informació

Tancar