El Ayuntamiento de Bellreguard ha abierto el plazo para el pago voluntario, hasta el 17 de mayo, de la anualidad de 2022 del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa de vados, en las condiciones establecidas en el siguiente edicto:

EDICTE       

Per Decret de l’Alcaldia s’han aprovat els padrons fiscals dels tributs que seguidament es detallen:        

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2022

TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE LA VORERA – GUALS 2022

Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17 de desembre,  General Tributària.

Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquest en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.

Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se  de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir de l’endemà al de la finalització del període voluntari de pagament.

El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen:   BANCO DE SANTANDER / CAIXABANK /  CAJAMAR / CAIXA POPULAR

El període i l’horari  de cobrament en voluntària, serà el següent:  

Inici    14/02/2022          Final      17/05/2022

D’acord amb el que estableixen els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: INGRÉS DIRECTE I  ALTRES MITJANS ACCEPTATS PER L’ENTITAT  COL·LABORADORA.

Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi.

Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.

Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i si s’escau, dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.                            

Bellreguard, a la data de la signatura electrònica.

L’ALCALDE                       

JOAN MARCO PASTOR

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres servicis i optimitzar la teua visita per mitjà de l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots consultar en Més informació

Tancar