L’Ajuntament ha aprovat el padró de l’aigua potable corresponent al tercer trimestre de 2018. Aquest 14 de desembre es fearà el càrrec dels rebuts, i el perìode voluntari de pagament està obert des del 5 de desembre fins al 5 de febrer de 2019. A continuació es reprodueix íntegre l’edicte pel qual s’anuncia l’aprovació del padró: 

EDICTE

Per Decret de l’Alcaldia del 4 de desembre de 2018, es va aprovar el padró fiscal del  tribut que seguidament s’hi detalla:
 
 AIGUA POTABLE 3R TRIMESTRE 2018
 
Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17 de desembre,  General Tributària. Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.
 
Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se  de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir del dia següent al de la finalització del període voluntari de pagament.
El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen:
 
BANCO SANTANDER BANKIA          LA CAIXA     CAJAMAR
  
  El període i l’ horari  de cobrament en voluntària, serà el següent:
 
PERIODE  
Inici    05/12/2018          Final  05/02/2019
 
HORARI
Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats col·laboradores (Sucursals detallades)
 
D’acord amb allò establert en els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: INGRÉS DIRECTE I  ALTRES MITJANS ACCEPTATS PER L’ENTITAT  COL·LABORADORA.
 
Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi.
 
Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.
 
Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina  la meritació del recàrrec de constrenyiment i si s’escau,dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.
Bellreguard, 5 de desembre  de 2018
   L’ALCALDE

Al navegar en el lloc web, estàs acceptant l'ús de les galletes. Més informació

Utilitzem galletes pròpies i de tercers per a millorar els nostres servicis i optimitzar la teua visita per mitjà de l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots consultar en Més informació

Tancar