L’Ajuntament de Bellreguard ha obert el periode de pagament voluntari de l’Impost de Bens Immobles Urbans (IBI urbà), la taxa de recoolida de fem de la platja i la taxa de guals permanents corresponents a l’exercici d’aquest anys, en atenció a allò disposat en la Llei General Tributària i per al cas d’aquelles persones que no tinguen domiciliats aquests tributs. El termini per a fer efectiu el pagament acaba el 14 d’agost.

EDICTE

L’Alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard amb data 3 de maig de 2019, va aprovar els padrons fiscals dels tributs següents:

IMPOST BENS IMMOBLES URBANS  2019

TAXA RECOLLIDA DE FEM PLATJA 2019

TAXA GUALS PERMANENTS 2019

Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.

Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se  de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir del dia següent al de la finalització del període voluntari de pagament.

El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen:

BANCO SANTANDER –  BANKIA – CAIXABANK – CAJAMAR

El període i l’ horari  de cobrament en voluntària, serà el següent:

PERIODE Del  06/05/2019     al    14/08/2019

HORARI Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats col·laboradores.

D’acord amb allò establert en els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: ingrés directe i  altres mitjans acceptats per l’entitat  col·laboradora.

Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi. Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.

Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i si s’escau,dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.

Bellreguard, 3 de maig de 2019

L’ALCALDE

En navegar en el lloc web, tu estàs acceptant l'ús de les cookies. més informació

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres servicis i optimitzar la teua visita per mitjà de l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots consultar en Més informació

Tancar