EDICTE

Per Decret de l’Alcaldia de 20 d’abril de 2020, es va aprovar el padró fiscal del tribut que
seguidament s’hi detalla:

AIGUA POTABLE 1er. TRIMESTRE 2020

Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17
de desembre, General Tributària. Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.

Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que
tractant-se de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la
interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir del dia següent al de la
finalització del període voluntari de pagament.

El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació
s’indiquen:

BANCO SANTANDER BANKIA LA CAIXA CAJAMAR

El període i l’ horari de cobrament en voluntària, serà el següent:

PERIODE Inici 04/05/2020 Final 10/07/2020
HORARI Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats col·laboradores (Sucursals detallades)

D’acord amb allò establert en els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els
mitjans de pagament són els següents: INGRÉS DIRECTE I ALTRES MITJANS
ACCEPTATS PER L’ENTITAT COL·LABORADORA.

Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de
pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi.
Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà
formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període voluntari de
pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents
padrons.

Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà
el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i si
s’escau,dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei
General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.

L’ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea

Al navegar en el lloc web, estàs acceptant l'ús de les galletes. Més informació

Utilitzem galletes pròpies i de tercers per a millorar els nostres servicis i optimitzar la teua visita per mitjà de l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots consultar en Més informació

Tancar