EDICTE

Per Decret de l’Alcaldia de 22 de juny de 2021, es va aprovar el padró fiscal del tribut que seguidament s’hi detalla:

AIGUA POTABLE 2ón TRIMESTRE 2021

Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17 de desembre, General Tributària. Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.

Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir del dia següent al de la finalització del període voluntari de pagament.

El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen:

        BANC SANTANDER BANKIA     CAIXABANK    CAJAMAR   CAIXA POPULAR

 El període i l’ horari de cobrament en voluntària, serà el següent: 

PERIODE

Inici 05/07/2021 Final 09/09/2021

HORARI

Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats col·laboradores (Sucursals detallades)

D’acord amb allò establert en els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: INGRÉS DIRECTE I ALTRES MITJANS ACCEPTATS PER L’ENTITAT COL·LABORADORA.

Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi.

Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.

Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i si s’escau,dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.
Bellreguard a 22 de juny de 2021

L’ALCALDE

Alexandre Ruiz Gadea

Al navegar en el lloc web, estàs acceptant l'ús de les galletes. Més informació

Utilitzem galletes pròpies i de tercers per a millorar els nostres servicis i optimitzar la teua visita per mitjà de l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots consultar en Més informació

Tancar